หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
 1. หมวดศึกษาทั่วไป
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


9
15
6
 2. หมวดวิชาเฉพาะ
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทย์ และพื้นฐานวิชาชีพ
 2. กลุ่มวิชาชีพ (วิชาเอกบังคับ)
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก


37
49
8
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130
 
     
 
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
    คณิตศาสตร์
    เคมี
    ปฏิบัติการเคมี
    ชีววิทยา
    ปฏิบัติการชีววิทยา
  3
  3
  3
  3
  3
  1
  3
  1
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ศึกษาทั่วไป (วิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ)
    การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
    ฟิสิกส์
    ปฏิบัติการฟิสิกส์
    เคมีอินทรีย์
    ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
    ชีวเคมี
    ปฏิบัติการชีวเคมี
  3
  3
  3
  3
  1
  2
  1
  3
  1
  รวม 20   20
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    ศึกษาทั่วไป (วิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ)
    การอ่านภาษาอังกฤษ
    ชีวสถิต
    เคมีวิเคราะห์
    ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
    พันธุศาสตร์
    กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
    ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
  3
  3
  2
  2
  1
  2
  3
  2
    การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
    เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
    จุลชีววิทยา
    ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
    สรีรวิทยาของมนุษย์
    วิชาเลือกเสรี
  3
  3
  2
  3
  1
  3
  3
  รวม 18   18
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
    เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
    โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา
    ภูมิคุ้มกันวิทยา
    เซลล์และเนื้อเยื่อวิทยา
    วิชาเลือกเสรี
  3
  1
  3
  3
  3
  3
    เภสัชวิทยาและพิษวิทยาเบื้องต้น
    จุลชีววิทยาทางการแพทย์
    เทคนิคทางจุลชีววิทยา
    พยาธิวิทยา
    เทคนิคการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์
    หลักการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
    วิชาเอกเลือก
  3
  3
  1
  3
  1
  3
  2
  รวม 16   16
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
    ระเบียบวิธีวิจัย
    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
    เทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อน
    นิติวิทยาศาสตร์
    วิชาเอกเลือก
  2
  2
  1
  3
  2
  6
    การศึกษาอิสระ หรือ การฝึกงาน 6
  รวม 16   6
 
     
  รายวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)  
 
1003421  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 (Medical Biotechnology)
2(2-0-4)
1005425  ประสาทวิทยา
 (Neurology)
2(2-0-4)
1005426  คัพภวิทยา
 (Embryology)
2(2-0-4)
1005427  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 (Assisted Reproductive Technology)
2(2-0-4)
1005428  เทคนิคการใช้สัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์
 (Technique for Laboratory Animal in Medical Science Research and Animal Ethic)
2(2-0-4)
1005441  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ
 (Nutritional Supplement, Drugs and Cosmetic for Health)
3(3-0-6)
1005442  อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
 (Free Radicaland Antioxidant)
2(2-0-4)
1006302  การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 (Quality Control ofHealth and Beauty Products)
3(2-2-5)
1004402  การตรวจสอบวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีรวดเร็ว
 (Rapid Methods in microbial contamination)
2(2-0-4)
1004421  จุลชีววิทยาทางอาหาร
 (Food Microbiology)
3(2-2-5)
1004427  เอนไซม์จากจุลินทรีย์
 (Microbial Enzymes)
2(2-0-4)
1004428  พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย์
 (Genetic Engineering in Microorganisms)
2(2-0-4)
1004429  ชีววิทยาของแอคติโนมัยซีท
 (Biology of Actinomycetes)
3(2-2-5)