หมวดวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
 1. หมวดศึกษาทั่วไป
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


9
15
6
 2. หมวดวิชาเฉพาะ
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทย์ และพื้นฐานวิชาชีพ
 2. กลุ่มวิชาชีพ (วิชาเอกบังคับ)
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก


30
61
6
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133
 
     
 
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
    คณิตศาสตร์
    เคมี
    ปฏิบัติการเคมี
    ชีววิทยา
    ปฏิบัติการชีววิทยา
  3
  3
  3
  3
  3
  1
  3
  1
    ศึกษาทั่วไป (มนุษย์ฯและสังคมฯ)
    ศึกษาทั่วไป (วิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ)
    การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
    ฟิสิกส์
    ปฏิบัติการฟิสิกส์
    เคมีอินทรีย์
    ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
    ชีวเคมี
    ปฏิบัติการชีวเคมี
  3
  3
  3
  3
  1
  2
  1
  3
  1
  รวม 20   20
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    ศึกษาทั่วไป (วิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ)
    การอ่านภาษาอังกฤษ
    กายวิภาคศาสตร์
    ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
    อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
    พฤกษเคมีสาหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
    ปฏิบัติการพฤกษเคมีสาหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเบื้องต้น
  3
  3
  2
  1
  3
  3
  1
  3
    การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
    จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
    สรีรวิทยา
    วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น
    การจัดการและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
    เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  3
  3
  3
  2
  3
  2
  3
  รวม 19   19
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง 1
    การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
    การประเมินทางประสาทสัมผัส
    หลักการตลาด
    สถิติและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาและวิจัย
    วิชาเลือกเสรี
  3
  3
  3
  3
  3
  3
    เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง 2
    การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก
    ระเบียบวิธีวิจัย
    นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพและความงาม
    วิชาเลือกเสรี
    วิชาเอกเลือก
  3
  3
  2
  3
  3
  3
  รวม 18   20
 • ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
    การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
    หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
    กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
    สัมมนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
    โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  3
  3
  1
  1
  3
    สหกิจศึกษา 6
  รวม 11   6
 
     
  รายวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)  
 
1006310  น้ำมันหอมระเหยและการประยุกต์ใช้
 (Aroma Oil and Application)
3(2-2-5)
1006311  การบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 (Management of Health and Beauty Products Business)
3(3-0-6)
1006312  ผลิตภัณฑ์สปาและการนำไปใช้
 (Spa Products and Applications)
3(2-2-5)
1006313  โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 (Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention)
3(3-0-6)
1006314  การดูแลสุขภาพทางเลือกและธรรมชาติบำบัด
 (Alternative Health Care and Natural Therapy)
3(3-0-6)
1006315  ตจวิทยาและการดูแลสุขภาพ
 (Dermatology and Aesthetic Health and Beauty Care)
3(2-2-5)