•      
    ตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1
  [ Download ]
    ตารางเรียน สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1
  [ Download ]
       
 •      
    ตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 2
  [ Download ]
       
 •      
    ตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 3
  [ Download ]
       
 •      
    ตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 4
  [ Download ]
       
 
 
 
 •   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
  [ Download ]
       
 •   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2
  [ Download ]
       
 •   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 3
  [ Download ]
       
 •   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 4
  [ Download ]