นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมแข่ง...
 
ค่ายสร้างฝันปั้นนักปฏิบัติ ปี 2  

งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิ...