ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครร...
 
ศึกษาดูงานรายวิชาอณูชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการขีววิทยาและดีเอ...
 
ศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลส่งเ...
 
ศึกษาดูงานรายวิชาเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ...