งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิ...
 
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การแพ...
 
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน ประจำปีการศึกษ...