ชมรมแบ่งฝันปันสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิ...
 
งานมุฑิตาจิตเเละปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
 
งานสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีก...
 
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เข้าศึกษาดูงานสาขาวิช...