หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
 
กิจกรรม : การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ. วิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตร วทบ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมาย วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้คะแนนประเมิน 3.96 (ระดับดี) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ 1. รศ.ธนิดา ผาติเสนะ 2. ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ 3. อ.ดร ชาลินี มานะยิ่ง ที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ภาพประกอบ :