หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > สภากายภาพบำบัดรับรองสถาบัน
 
กิจกรรม : สภากายภาพบำบัดรับรองสถาบันและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมาหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม:สภากายภาพบำบัดรับรองสถาบันและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดกิจกรรม:สภากายภาพบำบัดได้จัดการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาผลประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมา(หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564) ตามที่คณะกรรมการการศึกษาเสนอ และมีมติให้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564)คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 - 2568

ภาพประกอบ :