หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภา
 
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด Treat and Train for Foot and Ankle Pain in Runner

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด"Treat and Train for Foot and Ankle Pain in Runner" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดกิจกรรม:สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด"Treat and Train for Foot and Ankle Pain in Runner" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะริชโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ กภ.เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนล้า นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพขอนแก่นฟิสิโอ และคณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบ :