หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ตรวจรับรองสถาบันและหลักสูต
 
กิจกรรม : ตรวจรับรองสถาบันและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมาหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรม : คณะอนุกรรมการสภากายภาพบำบัดตรวจรับรองสถาบันและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมาหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดกิจกรรม : คณะอนุกรรมการสภากายภาพบำบัดได้รับมอบหมายจากสภากายภาพบำบัด ในการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมาหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปักธงชัย วิทยาลัยนครราชสีมา ในการนี้ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมรับฟังวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองสถาบันและหลักสูตร

ภาพประกอบ :