หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานสัมมนาการฝึกประสบการณ์ว
 
กิจกรรม : งานสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดงานสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 103-104 A วิทยาลัยนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ให้เกียรติเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย - การนำเสนอประสบการณ์จากการฝึกงานของ นศ. ชั้น ปีที่ 4 - การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา - การแนะนำน้องๆ ในการเตรียมตัว สำหรับไปฝึกงาน - การมอบเกียรติบัตรจบการฝึกประสบการณ์

ภาพประกอบ :