หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกร
 
กิจกรรม : งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1

รายละเอียดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ในงานมีการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย ที่พัฒนาทักษะขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 นำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอแบบ Poster presentation ชั้นปีที่ 4 นำเสนอแบบ Oral presentation

ภาพประกอบ :