หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ศึกษาดูงานรายวิชาอณูชีววิท
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานรายวิชาอณูชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการขีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 3 นครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 คณะอาจารย์นำโดยอาจารย์ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย อาจารย์ดร.สิริญญา ทายะ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานรายวิชาอณูชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการขีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบแนวทางการเก็บวัตถุพยานเพื่อตรวจทางดีเอ็นเอ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ในอนาคตให้กับนักศึกษาต่อไป เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในวิชาอณูชีววิทยา และปฏิบัติการอณูชีววิทยา

ภาพประกอบ :