หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพรแล
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ให้ความรู้ การดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในวิชาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำมาใช้ในการเรียนในสาขาวิชาต่อไป

ภาพประกอบ :