หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศั
 
กิจกรรม : อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อ

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักมาตรฐานการอุดมศึกษา สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา ในหัวข้อ "การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนหัวข้อการประชุมต่างๆ ตลอดจนเกิดความเข้าใจในแนวดำเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อนึ่ง ความเข้าใจในแนวดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งนี้ จักได้นำมาใช้พัฒนาการบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแลกเปลี่ยนสู่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

ภาพประกอบ :