หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการอบรมพัฒนาสู่อาจารย์
 
กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ กิจกรรมอบรมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเริ่มสอน”

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ กิจกรรมอบรมเสวนา “เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเริ่มสอน” ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเสวนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากท่านวิทยากร รศ.ดร.กภ.สมชาย รัตนทองคำ ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพประกอบ :