หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การตรวจประกันคุณภาพการศึกษ
 
กิจกรรม : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปักธงชัย วิทยาลัยนครราชสีมา (รูปแบบออนไลน์) โดยได้คะแนนประเมิน 4.28 (ระดับดี) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ 1.รศ.พอ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม 2.ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ และ 3.อาจารย์จีราวัฒน์ เรืองรอง ที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ภาพประกอบ :