ชื่อ - สกุล อาจารย์รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2550