ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร. ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

หัวข้องานวิจัย