ชื่อ - สกุล อาจารย์รุ่งทิพย์ ไอยรา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

หัวข้องานวิจัย