ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปาริชาติ อ้นองอาจ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ช่องทางการติดต่อ