ชื่อ - สกุล อาจารย์ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาจุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : puns_puns
หัวข้องานวิจัย