ชื่อ - สกุล นางสาววิลาวัลย์ เพื่อนสงคราม

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • 2555 ฟิสิกส์ประยุกต์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หัวข้องานวิจัย