ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่องทางการติดต่อ
 • E-MAIL : onuma@nmc.ac.th
ประสบการณ์/ผลงาน
กุมภาพันธ์ 2539 – กันยายน 2540 Production Supervisorบริษัท Thai Union Manufacturing Co;Ltd.
ตุลาคม 2540 – มิถุนายน 2548 รับราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 6
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พฤษภาคม 2548 – ตุลาคม 2553 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาขาดแคลน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พฤษภาคม 2550 – กันยายน 2550 นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ. University of Minnesota, U.S.A.
ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2557 อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2560 พนักงานบริษัท Costco Wholesale, Minnesota, U.S.A.
   
หัวข้องานวิจัย
 1. Food microbiology ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร และการใช้ระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
 2. Bioplastic ได้แก่ การแยกเชื้อ Polyhydroxyalkanoates-producing bacteria จากสิ่งแวดล้อม
 3. การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน (TEM และ SEM) ในงานวิจัยแบคทีเรีย
 4. Bacterial Identification โดยใช้ Molecular techniques
หนังสือ/ตำรา
 1. จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
 2. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology Laboratory)
 3. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)
International Publication
 1. Chansatein, O. and On-Ong-Arj, P. (2019). PHAs Accumulation in Bacterial Cells Isolated from Rice By-Products. Journal of Engineering and Applied Sciences. 14: 3728-3731.
 2. Chansatein, O. (2018). A Potential Strain RB36 of Polyhydroxyalkanoates-Producing Bacterium Isolated from Rice Barn Located in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Journal of Engineering and Applied Sciences. 13: 4245-4249.
 3. Chansatein, O., Urairong, H. and Rodtong, S. (2012). Development of Cultivation Media for Polyhydroxyalkanoates Accumulation in Bacterial Cells Isolated from Cassava Pulp. Research Journal of Biological Sciences, 7: 31-37.
International Presentation
 1. Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2019). Inhibition of Streptococcus mutants by Extracted Substances from Green, Black, and Oolong Tea. Processing of the Centenary International Conference on Advancements in Science and Humanities. St. Thomas College (Autonomous) Thrissur, Kerala, India. 314-320.
National Presentation
 1. Hayitaher, W., Saenkeaw, S., Thipoakson, T. and Chansatein, O. (2021). Detection of Bacillus cereus in Ready-to-Eat Chili Paste. The 8th National Conference Nakhonratchasima College, Mar. 27th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 2. Chansatein, O. Phaworn, L. and Pounsan, S. (2021). Detection of Total Bacteria in Retail Ready-to-Eat Fresh Fruits. The 8th National Conference Nakhonratchasima College, Mar. 27th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 3. Phengjeam, S., Pleang-Ngam, S., Seanthi, K., Boonyakarn, S., Kongsompong, P. and Chansatein, O. (2021). Hand Contamination of Staphylococcus aureus Among Food Handlers. The 8th National Conference Nakhonratchasima College, Mar. 27th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 4. Chansatein, O. Phaworn, L. and Pounsan, S. (2021). Detection of Lactic Acid Bacteria in Drinking Yoghurt. The 8th National Conference Nakhonratchasima College, Mar. 27th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 5. Chansatein, O. Phaworn, L. and Pounsan, S. (2021). Detection of Mold in Retail Ready-to-Eat Fresh Fruit. The 8th National Conference Nakhonratchasima College, Mar. 27th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 6. Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2020). Biological Activities and Anthocyanin Determination of Eleutherine Americana Extract. The 5th Reginal Conference on Graduated Research 2020, Sripratum University, January 18th, Khon Kaen, Thailand.
 7. Srisang, N., Phaworn, L., Chansatein, O. and Chanthasena, P. (2020). Screening of Antibacterial Activity Against Opportunistic Bacteria of Local Vegetables Collected from Sida District, Nakhon Ratchasima Province. The 7th National Conference Nakhonratchasima College, May 23rd, Nakhonratchasima College, Thailand.
 8. Pleang-Ngam, S., Nonglek, R. and Chansatein, O. (2020). Detection of Staphylococcus aureus in Ready-to-Eat Food at Nakhon Ratchasima Province Food Center. The 7th National Conference Nakhonratchasima College, May 23rd, Nakhonratchasima College, Thailand.
 9. Buasriyod, W., Namwong, N., Rueangsri, S., Kanyala, K., Suwannurak, N., Phaworn, L., Thanee, M., On-Ong-Arj, P. and Chansatein, O. (2020). Detection of Formalin in Seafood’s Soaking at a Market in Nakhon Ratchasima Province. The 7th National Conference Nakhonratchasima College, May 23rd, Nakhonratchasima College, Thailand.
 10. Machaiyaphum, K., Boonkhum, J., Wiboonsin, B., Suksaweang, S.,, Meekhamtong, U., Phaworn, L., Thanee, M., On-Ong-Arj, P. and Chansatein, O. (2020). Utensil Cleaning Efficacy Test of Medical Science Students, Nakhonratchasima College. The 7th National Conference Nakhonratchasima College, May 23rd, Nakhonratchasima College, Thailand.
 11. Sansomchai, P., Wimolrat, W., Worratanakit, S. and Chansatein, O. (2019). The Study of Antioxidant Activities and Antioxidant Compounds of Wedelia trilobata (L.) Hitchc Extracts. The 5th National Academic Conference “Northern Research”, Northern College, May 31st, Tak, Thailand.
 12. Suwannurak, N., Phaworn, L., Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2019). Total Bacteria in Indoor Air in Nakhonratchasima College Building. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 13. Suwannurak, N., Phaworn, L., Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2019). Mold in Indoor Air in Nakhonratchasima College Building. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 14. Phummisak, N., Phewong, P., Phewkhunthod, S., Tongpoonlert, N. Phaworn, L., Sansomchai, P., Chanthasena, P. and Chansatein, O. (2019). Detection of Escherichia coli in Fresh Vegetables from MakhamTao Market. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 15. Suksaweang, S., Phaworn, L., Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2019). Detection of Yeast in Soft Drink. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 16. Suksaweang, S., Phaworn, L., Sansomchai, P. and Chansatein, O. (2019). Detection of Mold in Soft Drink. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 17. Phewkhunthod, S., Phaworn, L., Sansomchai, P., Chanthasena, P. and Chansatein, O. (2019). Detection of Genus Aspergillus Isolated from Chili Powder. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 18. Sansomchai, P., Chansatein, O., Paworn, L. and Worratanakit, S. (2019). Gel formulation Containing Taccaceae chantrieri ANDRE extract. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 19. Sansomchai, P., Chansatein, O., Paworn, L. and Worratanakit, S. (2019). The Preliminary Study of Biological Acitivities in Anti-aging of Taccaceae chantrieri ANDRE Extract. The 6th National Conference Nakhonratchasima College, March 30th, Nakhonratchasima College, Thailand.
 20. Chansatein, O., Rodtong, S., and Urairong, H. (2011). Polyhydroxyalkanoates-Producing Bacillus Found in Thailand. The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 2-4 May, Faculty of Science, Naresuan University, Thailand.
 21. Chansatein, O. and Tongpoonlert, N. (2018). Contamination of Escherichia coli in Ready-to-eat Food. The 5th National Conference Nakhonratchasima College, March 31st, Nakhonratchasima College, Thailand.
 22. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2011). Polyhydroxyalkanoates-Producing Gram-Negative bacteria isolated from Cassava Pulp in Thailand. The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 2-4 May, Faculty of Science, Naresuan University, Thailand.
 23. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2010). Modification of Specimen Preparation Procedure for Detecting PHA Granule in Bacterial Cells Using Electron Microscopy. The Thai Society for Biotechnology, October 20-22, 2010, Prince of Songkla University, Trang campus, Trang, Thailand.
 24. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2010). Diversity Study of Polyhydroxyalkanoates-Producing Bacteria Isolated from Cassava Pulp Samples. The Thai Society for Biotechnology, October 20-22, 2010, Prince of Songkla University, Trang campus, Trang, Thailand.
 25. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2009). Nutrient elements require for PHAs accumulation of bacteria isolated from cassava pulp. The Thai Society for Biotechnology, September 24-25, 2009, Queen Sirikit Nation Convention Centre, Bangkok, Thailand.
 26. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2009). Monitoring of PHAs-producing bacteria using Nile red compared to PHAs accumulation. The Thai Society for Biotechnology, September 24-25, 2009, Queen Sirikit Nation Convention Centre, Bangkok, Thailand.
 27. Chansatein, O. and Rodtong, S. (2009). Development of cultivation media for screening of polyhydroxyalkanoates-producing bacteria isolated from cassava pulp. The 2nd SUT Graduate Conference, January 21-22, 2009, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.