ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ธนภัทร สืบราศรี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.ม. จุลชีววิทยาทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปว.ค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่องทางการติดต่อ
 • LINE ID : sunnythanapat
ประสบการณ์/ผลงาน
มิถุนายน 2548-ตุลาคม 2548 ผู้ช่วยสอน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2551 นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มิถุนายน 2551-เมษายน 2555 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนศูนย์วิจัยเมลิออยโดสิส และทุนมหาลัยวิจัยแห่งชาติ)
พฤษภาคม 2555-กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
สิงหาคม 2559-มกราคม 2564 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนวิทยาลัยนครราชสีมา)
เมษายน 2562-ธันวาคม 2562 รับทุน (Research exchange program) เพื่อทำวิจัยต่างประเทศ ณ. Prefectural University of Hiroshima, ประเทศญี่ปุ่น ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำวิจัยต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
   
หัวข้องานวิจัย
 1. Thanapat Suebrasri, Hiroyuki Harada, Sanun Jogloy, Jindarat Ekprasert and Sophon Boonlue. (2020). “Auxin-producing fungal endophytes promote growth of sunchoke” Rhizosphere, 100271.https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2020.100271. Impact factor 2.079 (Q1)
 2. Thanapat Suebrasri, Apisara Somteds, Hiroyuki Harada, Somdej Kanokmedhakul, Sanun Jogloy, Jindarat Ekprasert, Saisamorn Lumyong and Sophon Boonlue. (2020). “Novel endophytic fungi with fungicidal metabolites suppress sclerotium disease” Rhizosphere, 100250.doi:10.1016/j.rhisph.100250. Impact factor 2.079 (Q1)
 3. Katesaraporn Nuankeaw, Boonyanoot Chaiyosang, Thanapat Suebrasri, Somdej Kanokmedhakul, Saisamorn Lumyong and Sophon Boonlue. (2020) “First report of secondary metabolites, Violaceol I and Violaceol II produced by endophytic fungus, Trichoderma polyalthiae and their antimicrobial activity” Mycoscience (61), 16-21. Impact factor 1.38 (Q2).
 4. Wasan Seemakram, Thanapat Suebrasri, Saranya Khaekhum Jindarat Ekprasert Tadanori Aimi and Sophon Boonlue (2021) “Co-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and mycorrhizal helper bacteria improves growth of Siamese Rosewood and Burma Paduak” Rhizosphere. Impact factor 2.079 (Q1)
 5. Thanapat Suebrasri, Hiroyuki Harada and Sophon Boonlue. (2019). “Biosynthesis pathway for production of indole-3-acetic acid by endophytic fungi isolated from Jerusalem artichoke and some medicinal plants” Mini symposium for international student 2nd 2019. Prefectural University of Hiroshima, Japan. (Oral presentation).
 6. Thanapat Suebrasri, Hiroyuki Harada and Sophon Boonlue. (2019). “Some plant growth promoting properties of endophytic fungi isolated from Jerusalem artichoke and medicinal plants” 8th IWA Microbial Ecology and Water Engineering Specialist Conference 2019. Hiroshima, Japan. (Poster presentation)
 7. Thanapat Suebrasri, Supunnipa Wang-ngarm, Pisit Chareonsudjai, Rasana W. Sermswan and Sorujsiri Chareonsudjai. (2013). Seasonal variation of soil environmental characteristics affect the presence of Burkholderia pseudomallei in Khon Kaen, Thailand. African Journal of Microbiology Research, 7(19), 1940-1945. (Q4)
 8. Thanapat Suebrasri, Supannipa Wang-ngarm, Pinich Wangsomnuk, Pisit Chareonsudjai and Sorujsiri Chareonsudjai (2011, 26th May) “The persistence of Burkholderia pseudomallei during wet and dry season in Khon Kaen province”. The 21st National Graduate Research Conference, Rangsit University, Pathumthani, Thailand. (Proceeding, poster presentation).
 9. Supannipa Wang-ngarm, Thanapat Suebrasri, Sorujsiri Chareonsudjai and Pisit Chareonsudjai “Relationship of soil physico-chemical factors and the persistence of Burkholderia pseudomallei the causative agent of melioidosis” 37th Congress on Science and Technology of Thailand. (Proceeding)
 10. ธนภัทร สืบราศรี และคณะ (2555). The study of total bacteria in hot milk at Muang district Mahasarakham province and Mahasarakham University (Khamreang) (รายงานวิจัย)
 11. มนกานต์ อินทรกำแหง และธนภัทร สืบราศรี (2551). การดื้อต่อยา penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ. วารสารนเรศวร, 2, 117-122.
ตำรา/คู่มือการสอน
 1. Microbiology and Parasitology Laboratory (2013)