ชื่อ - สกุล อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวีวเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ. (เคมี) , มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : Imim_Supavadee
หัวข้องานวิจัย
  1. ความเข้าใจของนักศึกษาต่อมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์