ชื่อ - สกุล อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (แพทย์แผนตะวันออก), มหาวิทยาลัยรังสิต
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : 0624466611