ชื่อ - สกุล อาจารย์ลัดดาวัลย์ พะวร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วท.บ. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : CJClub
หัวข้องานวิจัย
  1. Comparative Leaf Epidermis of some Merremia Species (Convolvulaceae)
  2. Pollen morphology of some species of the genus Merremia in Northeastern Thailand