ชื่อ - สกุล นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : aomiiiiiiiiii