ชื่อ - สกุล นายอนุชา พรมสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์และเลขานุการคณะ

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : aoianucha