ชื่อ - สกุล อาจารย์กัมปนาท คำสุข

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่องทางการติดต่อ
  • Email : Khamsuk_008@outlook.com