ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.กภ.ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

หัวข้องานวิจัย