ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.กภ.พนิดา ไชยมิ่ง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

หัวข้องานวิจัย