ชื่อ - สกุล อาจารย์สุธิดา พื้นแสน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่องทางการติดต่อ
  • LINE ID : 0862392634
หัวข้องานวิจัย
  1. ผลของกรดวอลโพรอิก ต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส หลังการให้ยาเป็นเวลา 45 และ 60 วัน