ชื่อ - สกุล อาจารย์ณลิตา ไพบูลย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการศึกษา

หัวข้องานวิจัย