ชื่อ - สกุล อาจารย์พรณรงค์ อินทรเกษม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวข้องานวิจัย