อาจารย์ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
คณบดี
 
     
 
อาจารย์สุธิดา พื้นแสน
รองคณบดี
 
     

อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร
หัวหน้าสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

อาจารย์ธนภัทร สืบราศรี
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ พะวร
อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรนุช เขตสูงเนิน
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์พรณรงค์ อินทรเกษม
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา
อาจารย์ประจำ

อาจารย์กัมปนาท คำสุข
อาจารย์ประจำ
     
     

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร แพทเซ่น
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.สิริญญา ทายะ
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปาริชาติ อ้นองอาจ
อาจารย์ประจำ
     

นายอนุชา พรมสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์และเลขานุการคณะ

นางสาววิลาวัณย์ เพื่อนสงคราม
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
นักวิทยาศาสตร์