อาจารย์ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
คณบดี
 
     
 
อาจารย์สุธิดา พื้นแสน
รองคณบดี
 
     

อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์นงลักษณ์ อยู่แท้กูล
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ นพ.นพธนพงษ์ ตั้งพูนเลิศ
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์นัตยา ศรีตะวัน
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา
อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์อรนุช เขตสูงเนิน
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ พะวร
อาจารย์ประจำ

อาจารย์กัมปนาท คำสุข
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร
อาจารย์ประจำ

อาจารย์พรณรงค์ อินทรเกษม
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.สิริญญา ทะยา
อาจารย์ประจำ
     

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร แพทเซ่น
อาจารย์ประจำ
   
     

นายอนุชา พรหมสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์และเลขานุการ

นางสาววิลาวัลย์ เพื่อนสงคราม
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
นักวิทยาศาสตร์