อาจารย์สุธิดา พื้นแสน
คณบดี
 
     

อาจารย์กัมปนาท คำสุข
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร
หัวหน้าสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

อาจารย์ กภ.ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน
หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด
     

อาจารย์กัมปนาท คำสุข
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ อ้นองอาจ
อาจารย์ประจำสาขา
     

อาจารย์ ดร. ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์รุ่งทิพย์ ไอยรา
อาจารย์ประจำสาขา
 
     

อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร
หัวหน้าสาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

อาจารย์รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พรณรงค์ อินทรเกษม
อาจารย์ประจำสาขา
     

อาจารย์ณลิตา ไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุธิดา พื้นแสน
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วันเฉลิม สีหบุตร
อาจารย์ประจำสาขา
     

อาจารย์ กภ.ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน
หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.กรองทิพย์ นาควิเชตร
อาจารย์ประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สมชาย รัตนทองคำ
อาจารย์ประจำสาขา
     

รองศาสตราจารย์ กภ.กรกฎ เห็นแสงวิไล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ดร.กภ.พนิดา ไชยมิ่ง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ กภ.ณิศศา อัศวภูมิ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ดร.กภ.ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ กภ.หทัยชนก บุญพิมพ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ กภ.จิราวัฒน์ ลิมป์พัชราภรณ์
อาจารย์ประจำสาขา
     

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร
อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ พะวร
อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป
อาจารย์ประจำคณะ
     

อาจารย์ธนภัทร สืบราศรี
อาจารย์ประจำคณะ
   
     

นางสาววิลาวัณย์ เพื่อนสงคราม
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
นักวิทยาศาสตร์

นายอนุชา พรมสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์และเลขานุการคณะ