คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพโดดเด่น โดยเฉพาะในด้านการวิจัย พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัย และช่วยวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่างๆ
 
     
       การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงเน้นการศึกษา ค้นคว้า และฝึกทักษะปฏิบัติต่างๆ ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย โดยมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และชี้แนะในทุกๆ กิจกรรมทางการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นผู้ที่เพรียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความคิด และทักษะอันจะเป็นทุนทางปัญญาที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้  
     
       สุดท้าย ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะ มีความเข้มแข็ง อดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย และมีความก้าวหน้าในชีวิต ตามที่มุ่งหวังทุกประการ  
     
     
  อาจารย์สุธิดา พื้นแสน  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์