ตราประจำคณะ

     ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีลักษณะเป็นรูปคบเพลิงมีปีก พันล้อมรอบด้วยสายดีเอ็นเอ มีตราประจาวิทยาลัยนครราชสีมาอยู่ที่ยอดคบเพลิง ด้านบนของคบเพลิงมีพุทธสุภาษิต “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมมฺจารี” วางเป็นแนวโค้งบนพื้นหลังรูปวงกลมสีขาว วงกลมด้านนอกมีสีน้าเงินขอบทองมีชื่อวิทยาลัยนครราชสีมาอยู่ด้านบน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ด้านล่าง และมีสัญลักษณ์อะตอมสีเหลืองทองอยู่ด้านข้าง
   
สีประจำคณะ

     สีเหลืองทอง (รหัสสี e3bb1c, 227:187:28 (RGB)) ความหมาย เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นมิตรและความคิดสร้างสรรค์
   
ดอกไม้ประจำคณะ

     ดอกสุพรรณิการ์ ความหมาย ดอกสุพรรณิการ์เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม