ในปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยนครราชสีมา โดยนายฉลอม อินทกุล อธิการบดีในขณะนั้น มีแนวคิดที่จะให้มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักวิทยาศาสตร์ ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และปรีคลินิก ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะการแพทย์แผนจีน และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ไชยนันทน์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
     ต่อมา ด้วยวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพือเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ไชยนันทน์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์/ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้น จึงเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของคณะ นั่นคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มกระบวนการจัดทำหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา
 
   
       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ไชยนันทน์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์/ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ จึงมีแนวคิดยกฐานะของสำนักวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นคณะใหม่ ทั้งนี้จึ้งได้มอบหมายให้ อ.ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย จัดทำโครงการจัดตั้งคณะใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อคณะว่า “คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ตามชื่อของหลักสูตรแรกที่จะทำการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติของสภาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 จึงถือได้ว่าวันดังกล่าว เป็นวันสถาปนาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จึงได้มีการแต่งตั้ง อ.ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนถึงปัจจุบัน
     ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2556 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จนกระทั่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 จึงได้รับการรับทราบความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. และสามารถนำหลักสูตรไปใช้ โดยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาแรก ในปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา
     ปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) และใช้จัดการเรียนกการสอนในปีการศึกษา 2560
 
     
  ปรัชญา  
       รู้คิด รู้ศึกษา รู้พัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน  
     
  วิสัยทัศน์  
       เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
     
  พันธกิจ  
 
  • จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมการทำวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
  • ให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  • ทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ