เลขที่บัตรประชาชน
(ไม่ต้องวรรคหรือขีดขั้น) 
 
เบอร์โทรศัพท์
(ไม่ต้องวรรคหรือขีดขั้น)